BILDIRIŞ! DAŞARY ÝURTLARDA SES BERMEK<br /> 2023-nji ýylyň 26-njy marty Türkmenistanyň Mejlisiň deputatlarynyň Saýlawlar günüdir! Saýlawlar güni ses bermek Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Baş konsullygynyň (Maşat ş.) ýanynda döredilen 2-nji Saýlaw uçastogynda sagat 07:00-dan 19:00-a çenli geçirilýär.<br /> <br /> TEL: +98 51 38 54 70 66<br /> SALGY: Eýran, Maşat şäheri, Meýdane Dah Deý, Ymam Homeýni köçesi – 34<br />

Türkmenistanyň Prezidenti <br> Serdar Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow:

"Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyga, özara hormatlamaga we deňhukuklylyga, dünýäniň ähli ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga esaslanan Bitaraplyk syýasatyny dowam eder. Biziň döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan esasy ýörelgeler, anyk aýdylanda bolsa Ýer ýüzünde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, hoşniýetli, dost-doganlyk gatnaşyklaryny giňeltmek, durnukly ösüşi üpjün etmek geljekde hem Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolar."

Soňky habarlar